23076

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ออกตรวจติดตามและตรวจต่ออายุผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์Ok) ในพื้ที่ จำนวน 2 ราย 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 23084

26 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ออกตรวสอบการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ล่าช้า จากการตรวจสอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ แจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำสัญญาจัดจัดจ้างกับบริบัทเชียงใหม่เฟรชมิล์ สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากที่ผ่านมา อบต.แต่งตั้งคุณครูเป็นกรรมการตรวจรับแต่ในครั้งนี้ทางโรงเรียนไม่ยินยอมให้คุณครูเป็นกรรมการตรวจรับจึงต้องจัดหาคณะกรรมการตรวจรับใหม่ ส่วนสัญญาจะแล้วเสร็จภายในอาทิตย์หน้า 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

128183

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561 บ้านดงชัฎก้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งแดง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

59CBD4F7 77A5 4F09 98A1 C21AF9C04B55

26 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร (Chief of Operation) จังหวัดตาก ครั้งที่ 5 ปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

FTA 21662 190621 0009

วันที่ 21 มิถุนายน 2562กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าร่วมตรวจสอบความพร้อมองค์กรเกษตรกร ที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ณ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ต.ตากตก อ.บ้านตาก. จ. ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก