302108

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก เข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 2/2561 ดังนี้ 1. โรงฆ่าสุกรเทศบาลเมืองตาก 2.โรงฆ่าโค-กระบือวัตละยานฟาร์ม 3.โรงฆ่าสัตว์ปีกสำรวยไก่สด 4.โรงฆ่าสัตว์ปีกสายสกุลโหกลัด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

24005

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ฝึกอบรมโครงการอบรมผู้ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อ.เมือง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 2613286

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ออกตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง อำเภอเภอแม่ระมาด ตำบลแม่จะเรา


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 2613300

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ออกตรวจติดตามกำกับดูแลโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่จะเรา


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

249738

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดโครงดารจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยการนำการบริการและข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ และเอกชนออกให้บริการและเผยแพร่แก่ประชานในถิ่นทุรกันดาร พร้อมประชุมร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากแต่ละท้องที่ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความ้ดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

เนื้อหาอื่นๆ...