60386

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการ Project base โครงการ 1 สนจ. 1 ผลผลิตภัณฑ์หลัก การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

68129

   วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาดมอบไก่ไข่พระราชทานร่วมกับสนงปศข.6  โรงเรียนตชต.บ้านจาตุรจินดาและโรงเรียนตชด.บ้านห้วยสลุง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

255562

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่สอดมอบไก่พื้นเมือง จำนวน 500 ตัว ให้กับกลุ่มเกษตรกรจำนวน 2 กลุ่ม ของอำเภอแม่สอด ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบรูณาการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 25788419

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก และบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตาก ได้ออกตรวจประเมินฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และโครงการ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ และน้ำกิน ของฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 2 ฟาร์ม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

04

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายเกรียงไกร โทนสังข์อินทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ลงพื้นที่ ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก จัดประชุมโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร (การอบรมการทำอาหารไก่) ซึ่งเป็นการบูรณาการต่อเนื่องร่วมกันกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง ที่ก่อนหน้านี้ได้สนับสนุนไก่พันธุ์ประดู่หางดำให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ตำบลตลุกกลางทุ่งไปแล้วนั้นในการนี้ นายสมเพชร สุริยวงษ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้เป็นวิทยากรบรรยายสูตรการทำอาหารไก่ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่ ให้ไก่มีคุณภาพ พร้อมส่งต่อในตลาดต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

เนื้อหาอื่นๆ...