99812

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากและปศุสัตว์อำเภอแม่สอดและคณะ ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในตลาดค้าสัตว์อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

0020

   วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบบูรณาการ "ปรับระบบเลี้ยงไก่พื้นเมือง"  โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 30 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 6048

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตากและตรวจประเมิน และตรวจวิธีการผสมเทียมของเจ้าหน้าที่หน่วยบริการผสมเทียมบ้านตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 S 13328555

   วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านกักกันสัตว์ และตลาดนัดโค-กระบือ อ. แม่สอด จ.ตาก ซึ่งขณะนี้ FAO ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโรม ในฐานะผู้แทนถาวรไทยประจำ FAO ได้จัดทำโครงการพัฒนาความร่วมมือไทย-เมียนมาร์ เพื่อการป้องกันโรคระบาดสัตว์ตามแนวชายแดน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เมียนมาร์ เดินทางมาฝึกอบรมภายใต้โครงการนี้ ปศุสัตว์จังหวัด และอัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) ได้บรรยายสรุปการทำงานด้านปศุสัตว์ และโครงการความร่วมมือกับ FAO ในพื้นที่จังหวัดตาก ยังมีการปลูกพืชอาหารสัตว์ และการเชื่อมโยงการใช้มูลสัตว์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์ด้วย นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ค. นี้ คณะเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) จะลงพื้นที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพื่อศึกษาดูงานและพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การขยายโอกาสพัฒนาโครงการด้านเกษตรและพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และการพัฒนาด้านปศุสัตว์ เพื่อความมั่นคงอาหารโลก ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ (FAO)  กองทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยด้านเกษตรแห่งสหประชาชาติ (IFAD) และ ADB ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 242471

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บําบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2561 ณวัดนาตาโพ หมู่ 4 ตำบลวังจันทร์อำเภอสามเงาจังหวัดตาก โดยให้บริการ ปรึกษา เรื่องสุขภาพสัตว์ หมอเวชภัณฑ์ ยารักษา ยาถ่ายพยาธิ ยาบำรุงพร้อมทั้ง ผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

เนื้อหาอื่นๆ...