020

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  จัดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบบูรณาการ "ปรับระบบเลี้ยงไก่พื้นเมือง" โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 30 ราย ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 25075934

วันที่ 9-10  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด และอำเภอแม่สอด ออกตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 8 แห่ง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

IMG 1222

   วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่จังหวัดตาก ประชุมตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของกลุ่ม 5 จังหวัดวันนี้  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุวิทย์ จันทร์หวร แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อประชุมตรวจติดตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 26779765

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ตรวจขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ปีก ณ ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 23865

  วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์  มอบพันธุ์ไก่ไข่ 100 ตัว พร้อมอาหาร 44 กระสอบ ให้แก่เกษตรกรตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน "บ้านมะโอโคะ" ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก