S 36913531

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบไก่พื้นเมือง จำนวน 500 ตัว ให้กับกลุ่มเกษตรกร ของอำเภอบ้านตากและอำเภอวังเจ้า ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบรูณาการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

251475

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก จัดอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบรูณาการ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ซึ่งเป็นโครงการจากงบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดตาก มีเกษตรเข้ารับการอบรม 30รายของอำเภอแม่สอดและพบพระ จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 S 14360580

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่  ซึ่งมาเยี่ยมชมและให้คำแนะนำการดำเนินการของศูนย์แปรรูปและรับรองคุณภาพภาพเนื้อโคครบวงจร ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 S 36757666

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก จัดอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบรูณาการ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ซึ่งเป็นโครงการจากงบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดตาก มีเกษตรเข้ารับการอบรม 30รายของอำเภอเมือง,วังเจ้าและบ้านตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

248543

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าร่วมงานมหกรรมโคขุนคุณภาพลุ่มน้ำโขง กลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 ณ พื้นที่ข้างสะพานมิตรภาพ 3 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

เนื้อหาอื่นๆ...