S 5021935

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ประเทศไทย มอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์ข้ามแดนและการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในประเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ประเทศเมียนมาร์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-24 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยด่านกักกันสัตว์ตาก และกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ซึ่งการฝึกอบรมเป็นไปด้วยเรียบร้อย และได้รับคำขอบคุณจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประเทศเมียนมาร์เป็นอย่างดี ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

234881

วันที่ 24 พฤษภาคม2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก มอบวัสดุปรับปรุงโรงเรือนการเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลโป่งแดง จำนวน72 ราย ณ หน่วยผสมเทียมโป่งแดง(หน้าอบต.โป่งแดง)


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 245885

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  จัดกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์ควายไทย ณ กลุ่มอนุรักษ์ควายตำบลวังหินอำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยการจัดประชุมกลุ่ม ให้คำแนะนำการเลี้ยง,การตรวจสุขภาพถ่ายพยาธิ ให้ยาบำรุง และทำการสู่ขวัญควาย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   246462

   วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์.    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รวมจำนวนต้นไม้ที่ปลูก 61 ต้น


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

82520FEF B258 4035 899B 8F927E3267B7

  วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 อุตสาหกรรมเกษตร โคเนื้อครบวงจร ตั้งแต่ผู้เลี้ยงต้นน้ำจนถึงผู้บริโภคของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตากรับซื้อวัวกลางน้ำพร้อมขุนจากสมาชิก ผ่านระบบตลาดกลางโคเนื้อคุณธรรม ที่ซื้อขายผ่านกลุ่ม ไม่ผ่านคนกลาง ใช้ระบบการชั่งน้ำหนักวัวชุดนี้เข้าสู่ระบบขุนคอกกลาง ขุนรวมเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ณ.ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานภาคเหนือตอนล่าง1 อ.บ้านตาก จ.ตาก ตลาดปลายทางส่วนหนึ่งเข้าสู่ขบวนการขับเคลื่อนโคเนื้อของเครือข่ายโคเนื้อไทยส่วนหนึ่งเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคท้องถิ่น และร้านค้าชุมชน รูปแบบเขียงเนื้อสะอาด ปราศจาคสารเร่งเนื้อแดง (ปศุสัตว์OK) ตามนโยบายกรมปศุสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

เนื้อหาอื่นๆ...