32222

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้าขอรับซื้อไก่ออกจากพื้นที่จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยยกระดับมาตรฐารการเลี้ยงสัตว์ปีก(ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีก) ปี 2560 ม.1 บ้านทุ่งกง ต.ประดาง ม.6 บ้านใหม่พรสวรรค์ ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก รวม จำนวน 229 กิโลกรัมๆละ 80 .-บาท รวม 18,320.-บาท โครงการนี้มุ่งเน้นความสำคัญในการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากโรคสัตว์ปีก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก กลุ่มสุขภาพสัตว์

31105

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมทำกิจกรรม 5 ส. พร้อมปลูกต้นดาวเรืองรอบสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

29387

   วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้ออกบริการ ตามโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีพ.ศ.2560 ณ วัดเขาถ้ำ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 97063

การประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

S 8249621

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตากและคณะกรรมการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ได้ทำการออกตรวจประเมินโรงฆ่าโคเทศบาลบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก รอบที่ 2/2560

เนื้อหาอื่นๆ...