173270

  วันที่ 13 ก.พ. 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และตัวแทนจาก สคร.2พิษณุโลกได้ร่วมประชุมชี้แจงกับเทศบาลนครแม่สอด เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ โดยขอความร่วมมือท้องถิ่นดำเนินการ  

1.จัดทำทะเบียนประชากรสัตว์ให้ครอบคลุมครบถ้วน แลัจัดหาวัคซีนสัมพันธ์กับยอดสัตว์ 

2.เร่งจัดทำที่พีกสัตว์ชั่วคราว(ยุทธศาสตร์ที่๒ของโครงการ)

3.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์"ขอความร่วมมืองดให้อาหารแก่สุนัขจรจัดเพื่อชะลอการขยายพันธุ์ 

4.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์"สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นสถานที่ไม่ควรมึสุนัข-แมวจรจัด อนุโลมเฉพาะสัตว์มีเจ้าของที่ขึ้นทะเบียนและมีตรา/เหรียญที่แสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น

 

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

S 22192200

  วันนี้ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตาก ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด ด่านกักกันสัตว์ตาก ประมงจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และ กรมวิชาการเกษตร ได้ออกตรวจสอบสินค้าเกษตรแบบบูรณาการที่ตลาดสดเทศบาล 3 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน และได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในด้านสุขอนามัย และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

 170529

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์ปทุมธานี รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้จัดร่วมโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ของศาสตาจารย์ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) ในเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะปัญหา สุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก พระองค์จึงทรงรับเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ณ วัดมณีบรรพต 

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

 172452

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักควบคุมโรคระบาด กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

    0001

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์ปทุมธานี รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิ เพื่อเป็นมงคล และที่เคารพกราบไหว้ สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

เนื้อหาอื่นๆ...