S 13262872

วันที่ 21 กันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกร เพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม ของกองเงินฟาร์ม ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 59936

วันที่ 20 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระออกอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เทศบาลตำบลพบพระในเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันโรค ในโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เทศบาลตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  

175193

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกปฎิบัติงาน การเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin)ในอาหารสัตว์ พื้นที่อำเภอเมืองตาก และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ส่งตรวจวิเคราะห์ ที่ สตส. จังหวัดปทุมธานี


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  

SAM 4638

วันที่ 1 กันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร  ณ ที่ตั้งฟาร์ม 61 หมู่1 ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  

40556

วันที่ 17 ส.ค. 60 นายจีรศักดิ์ พิพัฒนพงษ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยมีนายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ให้การต้อนรับ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก