24133613 1491422150894396 27295863 n

 วันที่ 28 พฤสจิกายน 2560 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมอบรมโครงการการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์


ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

   117002

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสนง.ปศุสัตว์จังหวัดตากและปศุสัตว์อำเภอเมืองตากร่วมประชุมวางแผนสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้ากับทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก จากกรณีพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ม.2 บ้านหนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตากและ ลงพื้นที่เรือนจำกลางตากตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาพร้อมมอบยาฆ่าเชื้อและยาปฎิชีวนะเนื่องจากสุกรในโรงเลี้ยงตายไม่ทราบสาเหตุ 


ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

S 21012505

   วันที่ 24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บ้านจ่อคี หมู่ที่ 6 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  โดยให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ และแจกอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ให้แก่ประชาชนผู้ที่เข้าร่วมงาน


ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดตาก

 

45720

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้ออกสอบสวนโรคร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ในกรณีการสงสัยพบเชื้อแอนแทรกซ์ จากการสอบสวนโรคมีโอกาสที่จะเป็นโรคแอนแทรกซ์ได้น้อยมาก เนื่องจากไม่พบอาการหรือการติดเชื้อในแพะที่กักในคอกกักสัตว์ ไม่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในคน แต่หากว่าเป็นเชื้อแอนแทรกซ์จริง อาจเกิดจากผู้ป่วยติดจากที่อื่นในพื้นที่นี้ เนื่องจากเคยมีประวัติการเกิดโรคในปี 2540 แต่จากการเสนอข่าว Thai PBS ซึ่งไม่ทราบความจริงเป็นการรับข่าวสารที่แต่งข้อมูลเป็นทอดๆ ทำให้เกิดความตื่นกลัวในผู้บริโภคข่าวสารผิดๆ ดังนั้นจึงขอให้ลดความวิตกกังวลในการเกิดโรค 

รายละเอียดบันทึกข้อความ....

 


ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

103740 

ยินดีต้อนรับ นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมรับนโยบายการทำงานของท่านปศุสัตว์จังหวัดตาก