S 15187974

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Biz Port al สำหรับเจ้าหน้าที่ Training Exercise ตามโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)จัดโดย กพร. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย เชียงใหม่


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

11757

วันที่ 11 มิถุนายน 2562นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต6   ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน(คทช.) "ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

29773

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์  ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  นายสุชาติ บุญมาก ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด นายมนัส วงศ์วรรณา ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด นายเกรียงศักดิ์ โพธา ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก นายวิเชียร เกียรติมาลา ปศุสัตว์อำเภอพบพระ และนายสุชาติ หมอกยา หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ในการเลี้ยงสัตว์ ระหว่างครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเป็นการสำรวจความต้องการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต สำหรับการเลี้ยงสัตว์ เป้าหมายเป็นครูผู้สอน ครูผู้รับผิดชอบ ครูใหญ่ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ จำนวน 80 ราย  ณ ห้องประชุม โรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 2572308

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 และ 17 (นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์) ได้นัดประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนในระดับพื้นที่จังหวัดตาก6 เรื่อง ดังนี้ 

1.การบริหารจัดการน้ำ 

2.สารเคมีอันตราย 3 ชนิด

 3.นมโรงเรียน 

4.แปลงใหญ่ 

5.การใช้ที่ดิน 

6.การเยียวยาประมง

 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 2425005

นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก และคณะ ร่วมเปิดงาน 459 แฟร์ ธกส.60 Green ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาตาก โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (ท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์) เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานพบกับสินค้าโครงการ 459 และเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลไม้สดจากสวน  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 6- 9 มิ.ย.62


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก