10343

 วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอัจจิมา ณน่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้รับมอบหมาย ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ สู่การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักถึงบทบาทของโครงการ ธคก.ที่มีต่อเกษตรกรไทย สามารถสร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้ทางเลือกใหม่พัฒนาสู่ความยั่งยืน ของเกษตรกรไทยและร่วมกันแลกเปลี่ยนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และรวดเร็วยิ่งขึ้น ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อ.เมือง จ.นครพนม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

48165

 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นายสัตวแพทย์ธรรมนูญทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสัตวแพทยจำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากเข้าตรวจประเมินการต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 3 ฟาร์ม ดังนี้

1.ศุภรทรฟาร์ม 83/1 ม.2 ม.1 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 

2.ทองมาฟาร์ม 80/2 ม.4 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 

3.เอราวัณเจริญฟาร์ม 152/6 ม.6 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

677212

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก และเทศบาลตำบลไม้งาม ลงพื้นที่ผ่าตัดทำหมันสุนัขด้อยโอกาสและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่สวนสาธารณะหนองหลวง ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก เหตุสืบเนื่องจากเหตุร้องเรียนศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.1/ว 21188 โดยสามารถดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขทั้งหมด 9 ตัว เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 6 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด 9 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

187733

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก และเทศบาลเมืองตาก ลงพื้นที่ผ่าตัดทำหมันสุนัขด้อยโอกาสและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ อ.เมืองตาก เหตุสืบเนื่องจากเหตุร้องเรียนศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.1/ว 21188 โดยสามารถดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศเมีย 4 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด 4 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

47026

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ตามที่มีผู้ประกอบการได้ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตฯ ได้แก่นายอานัส กุระคาน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก