507164

    วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ หลักสูตร ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต โดยมีนายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากซึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ถูกกำหนดให้มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่พระราชบัญญัติฯมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์สำหรับการต่อใบอนุญาต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯจำนวน 18 ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 116441105 2632161873667598 2537011272545935940 n

   วันที่​ 31​ กรกฎาคม​ 2563​ นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ​ ได้จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ ณ​ วัดวังหมัน​ หมู่ที่​ 4​ ตำบลวังหมัน​ อำเภอสามเงา​ จังหวัดตาก​ โดยมีนายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ เป็นประธานในพิธี​ ร่วมด้วย นายอำเภอสามเงา หัวหน้าส่วนราชการ​ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน​ และเกษตรกรในพื้นที่

    โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ ต่อยอดไปยังโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ​ โดยไถ่ชีวิตโค-กระบือ​ จำนวน​ 56 ตัว​ เป็นโค​ 54​ ตัว​ กระบือ​ 2​ ตัว​ให้บริการแก่เกษตรกร​ ภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการ​ฯ​ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร​ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยังมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์เช่น​ การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา​ การทําแก๊สชีวภาพ​ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น​ และที่สำคัญยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการสนองแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพ​ ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

500949

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 2/2563 จำนวน 6 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โรงฆ่าสุกรเทศบาลเมืองแม่สอด เลขที่ 49/9 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2. โรงฆ่าสัตว์โค-กระบือเทศบาลเมืองแม่สอด เลขที่ 49/9 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

3. โรงฆ่าสัตว์ปีกเทศบาลเมืองแม่สอด เลขที่ 49/9 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

4. โรงฆ่าสัตว์ปีกซากินา อิสลาม เลขที่ 34/97 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

5. โรงฆ่าสัตว์ไก่สดอารีวรรณ เลขที่ 278 หมู่ 5 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

6. โรงฆ่าสัตว์คุณสมโชค แก่นจันทร์ เลขที่ 999 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ทั้งนี้เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯต่อไป

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 47128587

    วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 และคณะ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เข้าตรวจราชการตามแผนแนวทางการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดตาก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล และมีการประสานด้านการปฏิบัติงานของส่วนราชการในเขตตรวจราชการอย่างบูรณาการ สามารถผลักดันให้การปฏิบัติงานโครงการต่างๆ สำเร็จตามมุ่งหมาย และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และเข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อตาก ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ ตำบลตากตก อำเภอบ้าตาก จังหวัดตาก ในโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   11310

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์และมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย ได้แก่ 

-ไก่พื้นเมือง จำนวน 100 ตัว 

-อาหาร จำนวน 900 กิโลกรัม 

-วิตามินละลายน้ำ จำนวน 30 ซอง 

-รางน้ำรางอาหาร จำนวน 15 ชุด 

ณ บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก