51235

วันนี้ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ได้นัดหมายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก และเทศบาลตำบลบ้านตาก เข้าตรวจสอบทรัพย์สินภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและการปลูกพื้ชอาหารสัตว์(โรงฆ่าโค งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ)เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์ เพื่อส่งมอบให้กับท้องถิ่นเพื่อการจัดหาประโยชน์ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

103322

วันนี้ 16-17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น .นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทอสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้คุณมุจลินท์ สุวรรณโนภาส เจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 วันที่ 16/3/36 (1) ฟาร์มสุกร นายตรีเนตร กานมเขียว ม.4 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก สุกร 1,000 ตัว 2 โรงเรือน บ่อบำบัดน้ำเสียระบบบ่อผึ่ง 2 บ่อ ขนาด 448 ลบ.ม. พบมีการระบายน้ำทิ้ง 1 จุดบริเวณด้านโรงเรือน 2 (ฝั่งลำห้วยโป่ง) จนท.สิ่งแวดล้อม ภาค 3 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบ่อผึ่งสุดท้ายก่อนระบายออกลำห้วยโป่ง 1 ตัวอย่าง และให้คำแนะนำในการซ่อมแซมบำรุงบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ให้ปล่อยน้ำเสียสู่สาธารณะ (2)ฟาร์มสุกร นายตรีเนตร กานมเขียว ม.7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด สุกร 600 ตัว บ่อบำบัดน้ำเสียระบบบ่อผึ่ง 3 บ่อ ขนาด 1,800 ลบ.ม. ไม่พบการระบายน้ำทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม และวันที่ 17/3/63 (1) ฟาร์มสุกรนายเอี่ยม ต๊ะวงษ์ ม.4 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด สุกร 500 ตัว บ่อบำบัดระบบบ่อผึ่ง 1 บ่อ 202 ลบ.ม. พบการระบายน้ำทิ้ง 1 จุด บริเวณด้านหลังฟาร์มสู่บำห้วยโป่ง จนท.สิ่งแวดล้อมภาค 3 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณบ่อผึ่งสุดท้ายระบายออกสู่สาธารณะ 1 ตัวอย่าง (2) ฟาร์มสุกร นางสาวกิตติกานต์ เขื่อนเป๊ก เลขที่ 12 ม.7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด 3 โรงเรือน บ่อบำบัดระบบบ่อผึ่ง 2 บ่อ ขนาด 14,550 ลบ.ม. พบการระบายน้ำทิ้งระบายน้ำทิ้งจำนวน 2 จุด ด้านหลังโรงเรือน 1, 2 และ ด้านโรงเรือน 3 จนท.สิ่งแวดล้อมภาค 3 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจำนวน 2 ตัวอย่าง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 15441973

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ตรวจการก่อสร้างโรงฆ่าสุกร โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ของนายดาบตำรวจธิพนธ์ วิเศษสิกการ   ตั้งอยู่เลขที่ 409 ม.1 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี ปศุสัตว์จังหวัดตาก/ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก/ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดตาก/ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก/ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดตาก/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่/ผู้แทนหอการค้าจังหวัดตาก และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมตรวจสอบการก่อสร้างเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 ผลการตรวจให้มีการปรับปรุงข้อบกพร่องบางส่วนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งให้คำแนะนำการประกอบกิจการฆ่าสัตว์แก่ผู้ประกอบการ และให้เวลาในการแก้ไข 14 วัน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

12932

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยในพิธีมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้อาสาที่ผ่านการอบรม เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนฯ ให้สุนัข แมว ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

478219

วันนี้ 9 มีนาคม 63 เวลา 10.00 น.นายสัตวแพทย์ธรรมนูญทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ได้ออกตรวจประเมินการต่ออายุ/ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค และสถานที่จำหน่ายไข่สด(ปศุสัตว์ OK) ประเภท modern trade หรือ shop จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เทสโก้โลตัส สาขาตาก บิ๊กซี สาขาตาก เบทาโกร สาขาตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก