127612

วันที่  21 พฤศจิกายน 2562   เวลา 09.00 น. นายตะวัน พรมศิลา นายสัตวแแพทย์ชำนาญการ กลุ่มสุขภาพสัตว์และนางสาวอัจจิมา ณ น่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562 โดยผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ การดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญในระดับพื้นที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ.


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 11265

     วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยนายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากตามที่มีผู้ประกอบการได้ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1 นายอดุลย์ ตันฟุ้ง (สุกร) 2 นายจุมพฏ คุรุวิทย์ (โค) อำเภอสามเงา 3 นางสาวกิ่งกาญจน์ วารินสุข (สัตว์ปีก) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การพิจารณาครั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแผนประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้สมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องตามภาระกิจที่เกี่ยวของคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านต่างๆ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

68933

วันที่20 พฤศจิกายน 2562สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่มสุขภาพสัตว์ ให้คำแนะ สาธิต และการทำวัคซีนเป็ด ในค่ายทหารวชิรปราการ อ.เมืองตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   619763

  21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านขวางตำบลวังหินอำเภอเมืองตากจังหวัดตาก บริการผ่าตัดทำหมัน พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขจรจัด ในกรณี ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   37575

    วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก  ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ออกตรวจประเมินฟาร์มสุกร ที่ขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มรายใหม่ ของชัยสุภาฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอสามเงา และอยู่คงฟาร์ม 2 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก ทั้ง 2 ฟาร์มยังมีข้อบกพร่องทางด้านองค์ประกอบของฟาร์ม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ต้องปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP)หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก