47026

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ตามที่มีผู้ประกอบการได้ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตฯ ได้แก่นายอานัส กุระคาน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

28141

 วันที่ 29 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมือง แม่สอด แม่ระมาด และท่าสองยาง ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขด้อยโอกาส ในพื้นที่ค่ายวชิระปราการ อ.เมือง จ.ตาก สรุปยอดผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้  11 ตัว สุนัขเพศเมีย 7 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 13082674

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ด่านกักกันสัตว์ตาก และสารวัตรกรมปศุสัตว์ ได้ออกตรวจตลาดจำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตาก ณ ตลาดสดเทศบาล 3 และตลาดสดวังหิน และในพื้นที่อำเภอแม่สอด ณ ตลาดดอยมูเซอได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาของสัตว์ เอกสารการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ตลอดจนถึงด้านสุขอนามัยของผู้จำหน่ายและสถานที่จำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ซื้อเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

45521

 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.นายประเสริฐศักดิ์ ตันสมบูรณ์ นายอดุลย์ ตายอด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และคณะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัทเบทาโกร และเจ้าของฟาร์สุกรให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินฟาร์มรักสิ่งแวดล้อม ประเภทฟาร์มสุกร จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้

1.วีรศักดิ์ฟาร์ม 86/7 มฺ1 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก สังกัดบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

2.สมบัติฟาร์ม 257 ม.1 สังกัดบริษัทเบทาโกร จำกัด

ส่วนผลการตรวจประเมินทางสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต.น้ำรึม อ.เมือง จ. ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   S 12853603

  วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ประกอบด้วย                                                           

1.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก 

2.ท้องถิ่นจังหวัดตาก                                                       

3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก                                             

4.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก                                       

5.อุตสาหกรรมจังหวัดตาก                                                   

6.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพิ้นที่                               

7.ผู้แทนหอการค้าจังหวัดตาก                                                 

8.ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ของนายดุลย์ ตันฟุ้น                           

 สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ของนายอดุลย์ ตันฟุ้น ได้ดำเนินการก่อสร้างตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก