36753

 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก  ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ออกตรวจประเมินฟาร์มสุกร ที่ขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มรายใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 3 ฟาร์ม ทั้ง 3 ฟาร์มยังมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP)หรือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 36644

12 พฤศจิกายน 2562 นายจำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับบริษัทซีพีเอฟ  ได้ออกตรวจประเมินฟาร์มสุกรปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ (Raised without antibiotic)ของประภาศรีฟาร์ม ในพื้นที่ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   29 30 62 191029 0001

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.นางสาวอัจจิมา ณ น่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และนางสาวเสาวลักษณ์ ไชยชาติ นักจัดการงานทั่วไปตัวแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ประจำ ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมฝ.301 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังสรุปแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายอำพันธ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 60368

วันที่29 ตุลาคม2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมชี้แจงและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัดตาก ปี2563)  ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคตำบลโป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 S 25157640

   วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เฝ้าระวัง ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด ชั้น 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเด็นที่สำคัญได้แก่ สถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าย้อนหลัง 5 ปี การดำเนินการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2562 แผนการดำเนินงานด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 และการบริหารจัดการ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราว ณ เรือนจำชั่วคราวห้วยหินฝน ฯลฯโดยมีปลัดอำเภอ ผู้ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอแม่สอด ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ครับ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก