S 9445391

วันที่ 28 ุตุลาคม 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ เพื่อการขอรับรองรายใหม่ ของนายภัคพงศ์ คำปลอด  เลขที่ 110 ม.1 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก ผลการตรวจประเมินมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงเพียงเล็กน้อยที่จะต้องดำเนินการให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

IMG 1100

  วันที่ 18ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน” ณ วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยแบ่งพื้นที่ช่วยกันพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในวัดโคกพลู แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดจนการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   S 21872648

   27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้เชิญตัวแทน หจก.ไทยดำรงค์ฟาร์ม คือนายอรรถสิทธิ์ ชานนตรีสัตวบาลควบคุมฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 79/71 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในพื้นที่จังหวัดตากมีเพียงรายเดียว ที่เลี้ยงสุกรตั้งแต่ 5,000 ตัวขึ้นไปได้มาพบและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ วันนี้เลี้ยงสุกรขุนอยู่ประมาณ8,000 ตัว ได้ชี้แจงในประเด็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AFS และขอความร่วมมือในการสนับสนุนกองทุนป้องกันโรค AFS ซึ่งนายอรรถสิทธิ์ฯรับว่าจะนำกลับไปแจ้งและหารือกับเจ้าของฟาร์มและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากได้ผลประการใดจะแจ้งให้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

599488

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ บ้านซอโอ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มอบเวชภัณฑ์และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก โดยมีนายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการเปิด โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

239345

   26 กันยายน 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ปศุสัตว์อำเภอพบพระ และปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ร่วมจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2562 (World Rabies Day 2019) "ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สดเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดศรีบุญเรือง ต.แม่ระมา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัด ทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัข-แมว ให้ความรู้ประชาชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ด้านป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติป้องกัน โดยการบริการในครั้งนี้มีประชาชนนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันเป็นจำนวนมาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก