S 11010103

25-27พฤศจิกายน  2562 นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังวัดตากเข้าร่วมประชุมเพิ่มประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่องการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

622203

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมกับปศุสัตว์เขต6 และเจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ออกพบเกษตรกรในพื้นที่แจ้งการพบโรคปากเท้าเปื่อยในพื้นที่ ต.โป่งแดง ต.ตลุกกลางทุ่ง ต.วังประจบ พร้อมมอบปูนขาวและแนะนำการดูแลสุขภาพวัวที่เลี้ยงให้ปลอดภัยและไม่เป็นโรค


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 11265

     วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยนายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากตามที่มีผู้ประกอบการได้ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1 นายอดุลย์ ตันฟุ้ง (สุกร) 2 นายจุมพฏ คุรุวิทย์ (โค) อำเภอสามเงา 3 นางสาวกิ่งกาญจน์ วารินสุข (สัตว์ปีก) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การพิจารณาครั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแผนประกอบกิจการฆ่าสัตว์ให้สมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องตามภาระกิจที่เกี่ยวของคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านต่างๆ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

127612

วันที่  21 พฤศจิกายน 2562   เวลา 09.00 น. นายตะวัน พรมศิลา นายสัตวแแพทย์ชำนาญการ กลุ่มสุขภาพสัตว์และนางสาวอัจจิมา ณ น่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562 โดยผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ การดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญในระดับพื้นที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ.


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   619763

  21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านขวางตำบลวังหินอำเภอเมืองตากจังหวัดตาก บริการผ่าตัดทำหมัน พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขจรจัด ในกรณี ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก