S 7258262

   วันนี้ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิริยะ ช่วยบำรุง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ท่านประพัตร โพธสุธน) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด และด่านกักกันสัตว์ตาก ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก หาข้อมูลและแหล่งโคต้นน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการโคขุนสร้างรายได้ โดยมีเป้าหมายโคเนื้อ 1 ล้านตัว เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2 แสนรายๆละ 5 ตัว ที้งนี้ยังได้ศึกหาแหล่งข้อมูลผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีรายได้ในระยะสั้น เช่น นำมาเลี้ยงขุนภายใน 45 วัน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

    15 9 62 190916 0106

    วันที่ 15 กันยายน 2562​ เวลา14.30 น. นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายจำรัส เข่งวา เข้าร่วมต้อนรับท่านประภัตร​ โพธสุธน​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคขุน พร้อมมอบแนวทางการช่วยเหลือ แนวทางการผลิตโคเนื้อ(ขุน)ในระยะสั้น เพื่อรองรับการส่งออกไปยังประเทศจีน โดยมีส่วนราชการ เข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลือและแก้ปัญหาในด้านต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของเกษตรกร และได้มอบถุงยังชีพ เวชภัณฑ์และเสบียงอาหารสัตว์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ฟาร์มโคขุน XL ฟาร์ม ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

565248

21 สิงหาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรย่อยสำหรับการจัดทำระบบการป้องกันโรคในฟาร์มสุกรรายย่อยเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก โดยร่วมบรรยายเกี่ยวกับการจัดฟาร์มสุกรเบื้องต้น การดูแลสุขภาพสัตว์ หลักการป้องกันโรคในสัตว์ ระบบการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และการทำลายซากสัตว์ป่วยและการทำลายเชื้อโรคภายในฟาร์ม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 232148

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ร่วมกับ สคบ.กรมปศุสัตว์ และตัวแทนเขต 6 พิษณุโลก ร่วมประชุมและทำแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดและศาลาชุมชนสักทอง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 1566272850669

   วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตากเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดรูปแบบเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) โดยมีนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในโครงการ และได้มอบนโยบายเกี่ยวกับกับการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรค และบรรยายให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดจากการระบาดของโรคดังกล่าวด้วย ซึ่งในการโครงการฯ ครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากพื้นที่จังหวัดตาก ได้แก่ อบต. เทศบาล อบจ. ซีพี เบทาโกร สาธารณะสุขจังหวัด ตำรวจ ทหาร กรมประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานฯ กรมปศุสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาd