33329

 วันที่ 15 สิงหาคม 2562นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสตัว์จังหวัดตากมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต6 โดยนายกิตติพงษ์ อุดมเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเนินมะคึก หมู่ที่7 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 19972106

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และปลูกต้นไม้โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 32537

 13 สิงหาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมเป็นวิทยากรส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.) ณป่าประจำรักษ์ หมู่ที่5 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

62613

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการตายของสุกร ของนายสุชล ปฏิแพทย์บ้านเลขที่ 6 หมู่ 8 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก พบสุกรตายเฉียบพลัน จำนวน 8 ตัว จากทั้งหมด 28 ตัว เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากการได้รับสารพิษจากอาหาร ปศุสัตว์อำเภอได้ทำการรักษาเบื้องต้นด้วยการฉีด atropine สุกรที่เหลือซึ่งตอบสนองต่อการรักษาดี ไม่มีสุกรตายเพิ่มเติม และเจ้าของ ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน สภอ.พบพระแล้วจากการสำรวจพื้นที่โดยรอบไม่พบสุกรตายเฉียบพลัน ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ จะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 49061892

วันนี้ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด และผู้ประกอบการโรงฆ่าโค ประชุมชี้แจงกฎหมายตาม พ .ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย พ.ศ.2559 ที่ออกมาให้ดำเนินการในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมการขอมาตรฐานฮาลาลให้กับการประกอบกิจการฆ่าสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก