165311

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ตากออกให้คำแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตค้าสัตว์ และซากสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

S 8282141

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สนง.ปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันควบคุมและรักษาโรคในสัตว์ และบริการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมวเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ณ โรงเรียนบ้านแม่จวาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

23115

วันที่ 14  พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ติดตามเกษตรกรดีเด่นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ม.10บ.ดงชัฏก้อม ต.โป่งแดง มีกิจกรรมหลากหลาย  ผสมผสาน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

1

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ดำเนินออกเก็บข้อมูล ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร – โค สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภคควบคู่ไปด้วย ส่งเสริมการยกระดับความปลอดภัยละเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า

3

วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า  ดำเนินการตำบลประดาง การเลี้ยงไก่ไข่และการเลี้ยงไก่ดำ และถามสุขภาพสัตว์ พบว่าสุขภาพแข็งแรงพร้อมแนะนำการสร้างภูมิคุ้มกันโรคช่วงเปลี่ยนฤดูปลายฝนต้นหนาว และหมูชีวภาพ การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่โดยยึด ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถลดต้นทุนการผลิตลง เนื่องจากอาหารหลักที่ให้หมู คือผักนานาชนิด และอาหารสำเร็จ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า