92193

วันที่ 2 สิงหาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผางเป็นตัวแทนปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบรูณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) กิจกรรมเข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์  อาหารสัตว์น้ำ  ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2561 ภายในอำเภออุ้มผาง  จำนวน 9 ร้านค้า  ไม่พบผู้กระทำผิด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

127994

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดลงพื้นที่ต้อนรับนายกวี จันทร์ขาว ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผู้แทนพระองค์ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเข้าเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขชั่วคราว ณ เรือนจำชั่วคราวห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

S 14884920

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab จำนวน 75 ตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกฯพื้นที่ ตำบลยกกระบัตร ตำบลสามเงา ตำบลวังจันทร์และตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

92074

วันที่ 2 สิงหาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผางร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากมอบอาหารไก่ไข่ให้กับโรงเรียนสังกัดรร.ตชดเพื่อใช้ในโครงการเลี้ยงไก่สร้างอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

374071

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ณ ลานตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

เนื้อหาอื่นๆ...