3332

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนและแจกวัคซีนปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease) โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้อ  แกะ รอบที่ 2/2563


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

2

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนและแจกวัคซีนปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease) โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ในพื้นที่ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบที่ 2/2563


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า

14

วันที่ 9  มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพิจิตร มุสิกูล  ปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ณัฐพลน์ ค่ำคูณ เจ้าพนักงานสัตวบาล ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (Rabies) ให้กับสุนัขและแมวที่อาศัยอยู่ภายในวัดตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก จำนวน 11 แห่ง ผลการดำเนินงานสุนัขได้รับการฉีดวัคซีน 68  ตัว แมว 35 ตัว รวมทั้งสิ้น 103 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า

4

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายพิจิตร  มุสิกูล ปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า  มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ณัฐพลน์ ค่ำคูณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล และพนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตว์ปีก ให้ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และได้สาธิตวิธีการฉีดวัคซีนอหิวาต์สุกร ให้เกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเชียงทอง และตำบลนาโบสถ์  พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคและให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือน และให้ความรู้พร้อมคำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า

696998

วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2563 ปศุสัตว์จังหวัดตากมอบหมายให้นายมนัส  วงศ์วรรณา ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาดร่วมกับสนง.เกษตรจังหวัดตาก ประมงจังหวัดตาก พัฒนาที่ดินตาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและท้าวเปื่อยให้กับโค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง บ้านเลอตอ และตรวจติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ ศกร.ตชด.มรว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน  ศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ ศกร.ตชด.บ้านเลผะสุคี ศกร.ตชด.บ้านทีวะเบยทะและศกร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา(บ้านแพะ) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด