S 22249486

  วันที่ 5 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ประชุมชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่อง การขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ การทำวัคซีน และการเฝ้าระวังสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ การขึ้นทะเบียนไก่ชน การสำรวจการปลูกพืชอาหารสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง