S 23625756

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ป่าท่าสองยาง หมู่ 1 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จำนวน 43 ราย มีเกษตรกรเข้าร่วมโคงการด้านปศุสัตว์เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดไก่พื้นเมือง จำนวน 37 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง