S 24338513

 วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางดำเนินการจัดฝึกอบรมขยายผลโครงการหลวงให้แก่เกษตร หมู่ 4 ต.แม่สอง และอบรมนักเรียน ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การฝึกทำวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านพอบือละคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง