S 6791188

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดลงพื้นที่แจกกระบะสำหรับแช่น้ำยาฆ่าเชื้อและตาข่ายตามโครงการพัฒนาโรงเรือนต้นแบบเพื่อการปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง(One villege one farm) โดยคัดเลือกจาก GFM ในพื้นที่ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด