17306

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  เข้าร่วมประชุมเชิงบูรณาการท้องถิ่น -  ท้องที่ ตำบลวังหิน ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2562 และการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายอาหารปลอดภัย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก