S 8282141

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สนง.ปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันควบคุมและรักษาโรคในสัตว์ และบริการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมวเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ณ โรงเรียนบ้านแม่จวาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช