69724

  13 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้เกษตรกรปราดเปรื่อง จังหวัดตาก ปี 2562 หลักสูตร  การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart  Farmer  ณ  วัดหนองมะค่า หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งแดง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก