60840

วันที่  24  เมษายน  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ตรวจฟาร์มไก่เนื้อก่อนลงลูกไก่เข้าเลี้ยงใหม่  จำนวน 3 ฟาร์ม  เอราวัณเจริญฟาร์ม, นิพนธ์ฟาร์มและอารี-มาลีฟาร์ม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก