116445

 วันที่  23-24 พฤษภาคม  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต6  ดำเนินการเก็บข้อมูลทางระบาดวิทยาโรคแบลคเลก ในพื้นที่ตำบลโป่งแดง, ตำบลไม้งาม, ตำบลวังประจบและตำบลน้ำรึม  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก