82365

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดร่วมกับด่านกักกันสัตว์ตากและประมงอำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่อำเภอแม่สอด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด