S 10575876

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอท่าสองยาง ให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคสัตว์ และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ถ่ายพยาธิสุนัข สุกร โค และกระบือ ให้กับประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านทีซะหน่อ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง