43319

  วันที่  17  มกราคม  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ดำเนินการตรวจฟาร์มก่อนลงลูกไก่เข้าเลี้ยงใหม่  เอราวัณเจริญฟาร์ม  152/6  หมู่ 6  ตำบลวังหิน  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

S 9543731

17 มกราคม 2562 เ.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่" บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองท่าสองยาง

165311

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ตากออกให้คำแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตค้าสัตว์ และซากสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

58620

17 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ประชุมเกษตรกรที่รับความช่วยเหลือโคตายด้วยโรคแบลคเลก ลงชื่อรับเงิน   รวม2,208,000บาท ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำบลโป่งแดง รวม 93 ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

S 8282141

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สนง.ปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมออกบริการอำเภอยิ้ม ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันควบคุมและรักษาโรคในสัตว์ และบริการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมวเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ณ โรงเรียนบ้านแม่จวาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง