245885

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  จัดกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์ควายไทย ณ กลุ่มอนุรักษ์ควายตำบลวังหินอำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยการจัดประชุมกลุ่ม ให้คำแนะนำการเลี้ยง,การตรวจสุขภาพถ่ายพยาธิ ให้ยาบำรุง และทำการสู่ขวัญควาย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

82520FEF B258 4035 899B 8F927E3267B7

  วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 อุตสาหกรรมเกษตร โคเนื้อครบวงจร ตั้งแต่ผู้เลี้ยงต้นน้ำจนถึงผู้บริโภคของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตากรับซื้อวัวกลางน้ำพร้อมขุนจากสมาชิก ผ่านระบบตลาดกลางโคเนื้อคุณธรรม ที่ซื้อขายผ่านกลุ่ม ไม่ผ่านคนกลาง ใช้ระบบการชั่งน้ำหนักวัวชุดนี้เข้าสู่ระบบขุนคอกกลาง ขุนรวมเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ณ.ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานภาคเหนือตอนล่าง1 อ.บ้านตาก จ.ตาก ตลาดปลายทางส่วนหนึ่งเข้าสู่ขบวนการขับเคลื่อนโคเนื้อของเครือข่ายโคเนื้อไทยส่วนหนึ่งเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคท้องถิ่น และร้านค้าชุมชน รูปแบบเขียงเนื้อสะอาด ปราศจาคสารเร่งเนื้อแดง (ปศุสัตว์OK) ตามนโยบายกรมปศุสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

0020

   วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบบูรณาการ "ปรับระบบเลี้ยงไก่พื้นเมือง"  โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 30 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

99812

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากและปศุสัตว์อำเภอแม่สอดและคณะ ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในตลาดค้าสัตว์อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 S 13328555

   วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านกักกันสัตว์ และตลาดนัดโค-กระบือ อ. แม่สอด จ.ตาก ซึ่งขณะนี้ FAO ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโรม ในฐานะผู้แทนถาวรไทยประจำ FAO ได้จัดทำโครงการพัฒนาความร่วมมือไทย-เมียนมาร์ เพื่อการป้องกันโรคระบาดสัตว์ตามแนวชายแดน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เมียนมาร์ เดินทางมาฝึกอบรมภายใต้โครงการนี้ ปศุสัตว์จังหวัด และอัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) ได้บรรยายสรุปการทำงานด้านปศุสัตว์ และโครงการความร่วมมือกับ FAO ในพื้นที่จังหวัดตาก ยังมีการปลูกพืชอาหารสัตว์ และการเชื่อมโยงการใช้มูลสัตว์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์ด้วย นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ค. นี้ คณะเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) จะลงพื้นที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพื่อศึกษาดูงานและพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การขยายโอกาสพัฒนาโครงการด้านเกษตรและพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และการพัฒนาด้านปศุสัตว์ เพื่อความมั่นคงอาหารโลก ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ (FAO)  กองทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยด้านเกษตรแห่งสหประชาชาติ (IFAD) และ ADB ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

เนื้อหาอื่นๆ...