60368

วันที่29 ตุลาคม2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมชี้แจงและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัดตาก ปี2563)  ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคตำบลโป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   29 30 62 191029 0001

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.นางสาวอัจจิมา ณ น่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และนางสาวเสาวลักษณ์ ไชยชาติ นักจัดการงานทั่วไปตัวแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ประจำ ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมฝ.301 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังสรุปแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายอำพันธ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 9445391

วันที่ 28 ุตุลาคม 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ เพื่อการขอรับรองรายใหม่ ของนายภัคพงศ์ คำปลอด  เลขที่ 110 ม.1 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก ผลการตรวจประเมินมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงเพียงเล็กน้อยที่จะต้องดำเนินการให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 S 25157640

   วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เฝ้าระวัง ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด ชั้น 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเด็นที่สำคัญได้แก่ สถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าย้อนหลัง 5 ปี การดำเนินการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2562 แผนการดำเนินงานด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 และการบริหารจัดการ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราว ณ เรือนจำชั่วคราวห้วยหินฝน ฯลฯโดยมีปลัดอำเภอ ผู้ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอแม่สอด ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ครับ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

IMG 1100

  วันที่ 18ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน” ณ วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยแบ่งพื้นที่ช่วยกันพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในวัดโคกพลู แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดจนการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก