S 27353133

วันที่ 25 ก.ค.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินให้การรับรองรายใหม่และตรวจติดตาม ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จ.ตาก ดังนี้

1.ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ที่ห้างบิ๊กซี จำนวน 1 แห่ง

2.ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์ OK) ที่ห้างบิ๊กซี จำนวน 1 แห่ง

3.ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ที่เบทาโกรช็อป จำนวน 1 แห่ง

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

24230

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ออกดำเนินการโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ได้ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว และให้คำปรึกษา แก่เกษตรกร ณ กลป.กลางอำเภอสามเงา


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

129984

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  สารวัตรกรมวิชาการเกษตร ประมง ด่านตรวจพืช เข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561 ในพื้นที่ อำเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

40275

วันที่ 25 ก.ค.2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์เขต6  ตรวจประเมินศูนย์ ศพก.ด้านปศุสัตว์  (น.ส.ปริณดา โอจันทร์) ต.วังหมัน อ.สามเงา


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 27148308

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร) ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และมอบเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฏหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2561 แก่ร้านที่ปฏิบัติได้ถูกต้องของทั้ง 3 หน่วยงาน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก