124183

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร (ต่ออายุ) ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 4 ฟาร์ม ดังนี้

1.มนูฟาร์ม ที่ตั้งฟาร์ม - หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

2. มนูฟาร์ม 2 ที่ตั้งฟาร์ม - หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

3. ศิลาฟาร์ม ที่ตั้งฟาร์ม - หมูที่ 3 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

4. กลมฟาร์ม ที่ตั้งฟาร์ม 15/3 หมูที่ 3 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของ หจก.เสริมกสิกิจ เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   507664

   วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร "ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK" ประจำปีงบประมาณ 2563 และมอบใบรับรองปศุสัตว์ OK ให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ผ่านการรับรอง โดยมีนายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) และผลักดันให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เกิดการปรับปรุงพัฒนาสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคที่เลือกซื้อเนื้อสัตว์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

24954

วันที่ 3 สิงหาคม 2563  นายนิตย์ สุเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้นำเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อตาก  ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ รองรับ FTA หลักสูตร “การเลี้ยงโคก่อนขุนและโคขุน"  มีกลุ่มเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุน และการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

24954

วันที่ 3 สิงหาคม 2563  นายนิตย์ สุเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้นำเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อตาก  ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ รองรับ FTA หลักสูตร “การเลี้ยงโคก่อนขุนและโคขุน"  มีกลุ่มเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุน และการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

1

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า  ส่งมอบโคและทำสัญญายืม ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 1 ราย โคเพศเมีย 5 ตัว นางศุภิสรา  มาเติม บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 3 บ้านประดาง ตำบลประดาง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก