62613

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการตายของสุกร ของนายสุชล ปฏิแพทย์บ้านเลขที่ 6 หมู่ 8 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก พบสุกรตายเฉียบพลัน จำนวน 8 ตัว จากทั้งหมด 28 ตัว เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากการได้รับสารพิษจากอาหาร ปศุสัตว์อำเภอได้ทำการรักษาเบื้องต้นด้วยการฉีด atropine สุกรที่เหลือซึ่งตอบสนองต่อการรักษาดี ไม่มีสุกรตายเพิ่มเติม และเจ้าของ ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน สภอ.พบพระแล้วจากการสำรวจพื้นที่โดยรอบไม่พบสุกรตายเฉียบพลัน ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ จะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 32537

 13 สิงหาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมเป็นวิทยากรส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.) ณป่าประจำรักษ์ หมู่ที่5 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

40484

8 สิงหาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ออกติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 49061892

วันนี้ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด และผู้ประกอบการโรงฆ่าโค ประชุมชี้แจงกฎหมายตาม พ .ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย พ.ศ.2559 ที่ออกมาให้ดำเนินการในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมการขอมาตรฐานฮาลาลให้กับการประกอบกิจการฆ่าสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 5447762

6 สิงหาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง และ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลอุ้มฝาง รอบที่2/2562 เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ปฎิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 พบข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง ดังนี้

1. โครงสร้างภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์(กฎกระทรวง ข้อ 8)

2. สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงฆ่าสัตว์ เช่น ถนนภายในโรงฆ่าสัตว์ วัชพืช นำไปใช้ในการฆ่าสัตว์ ได้แนะนำให้ทำการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก