S 41189463

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม จำนวน 12 คน ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล และการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 41099317

วันที่ 23 พ.ค.62 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก และเกษตรอำเภอเมืองตาก ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการส่งนมโรงเรียน ในโครงการเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากจำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 

1.โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์

 2.โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชยชนะสงคราม 

ผลการตรวจ การส่งนมได้ครบ 100 % นักเรียนทุกคนดื่มนมพาสเจอร์ไรซ์ในตอนเช้าทุกคนทั้ง 2 โรงเรียน ส่วนการเก็บรักษานมปฎิบัติได้ถูกต้อง และได้แนะนำการตรวจเชคนมก่อนให้นักเรียนดื่มต่อคุณครูผู้รับผิดชอบ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

51763

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 จังหวัดตากจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(war room) จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัตากโดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีการพิจารณามาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ของจังหวัดตาก การกำหนดสถานที่ฝังซากสุกรกรณีเกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (war room) ระดับอำเภอในอำเภอที่ประกาศกำหนดเป็นเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 26083337

23 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสามเงา ลงพื้นที่เขื่อนภูมิพล จับสุนัขจรจัด เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

5729

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก  มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร 10 ราย  ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านศรีคีรีรักษ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก อาหารสัตว์จำนวน 900 กก. พร้อมเวชภัณฑ์ยา


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก