3723

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก  มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ติดตาม/ทำสัญญายืมโค ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ   ณ หน่วยผสมเทียมอำเภอสามเงา หมู่ที่ 4 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

    190516 0009

 16 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ บ้านล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยบริการแจกยา เวชภัณฑ์และให้คำแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และการรักษาสัตว์เบื้องต้น


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

504693

   วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีบริการ ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการ 100 ตัว ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 64 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 40665187

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 กลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 2 ฟาร์ม คือ 1.รักษิตฟาร์ม 174 ม.8 ต.แม่ท้อ 2.สุพัฒน์ฟาร์ม 34/2 ม.3 ต.น้ำรึมโดยมีเกณฑ์การพิจารณาการจัดการสิ่งแวดล้อม 10 ด้าน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้

1.การจัดการนำ้เสียภายในฟาร์ม

2.การจัดการเรื่องกลิ่นเหม็น 

3.การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน

4.การจัดการซาก

5.การจัดการแมลงวันและยุง

6.การจัดการขยะภายในฟาร์ม

7.การใช้ประโยชน์จากน้ำเสียฟาร์มสุกร

8.มีระบบแยกน้ำฝนจากน้ำเสีย

9.ไม่มีเรื่องราวร้องเรียน

10.การจัดการทัศนียภาพของฟาร์ม

* สรุปผลการตรวจประเมินทั้ง 2 ฟาร์ม ได้คะแนน อยู่ระหว่าง 80-89 อยู่ระดับ 4 ดาว

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 1754

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงาร่วมพิธีเปิดและจัดฐานเรียนรู้การทำหยวกหมักอาหารสัตว์ลดต้นทุนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed Day) ณ โรงเรียนบ้านท่าไผ่ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก