25924

22 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.) "ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

25077

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์(GAP) จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด ได้ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่ จำนวน 4 ฟาร์ม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

timeline 20190718 161349

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นาย อัชวัน โกมลเสวิน ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด เข้า ประสานกับเกษตกร/กลุ่มสหกรณ์ขุนโคจังหวัดตากเพื่อเตรียมความพร้อมในการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ในโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 ซึ่งมีกำหนดชำระคืน งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562. ณ สหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 S 48037894

  19 กรกฏาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมประชุมตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ท่าน ได้แก่ นายประภัตร โพธสุธน ร้อยเอกธรรมมนัส พรหมเผ่า และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ณ ห้องประชุมจาติกวนิข เขื่อนภูมิพล ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำเพาะปลูก 250 คน จากพื้นที่ลุ่มน้ำเข้าพระยา 13 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้สถานการณ์บริหารจัดการน้ำเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

543673

วันที่ 18 -19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมฎิบัติงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ได้มีการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข-แมว ในพื้นที่โรงพยาบาลอำเภอแม่สอดจังหวัดตา


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก