159810

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร จำนวน 1 ฟาร์ม  และตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกรใหม่ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 42663947

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมพิธีเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Filed Day) โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมจัดฐานเรียนรู้การทำหยวกหมวกอาหารสัตว์ลดต้นทุน ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บ้านปากร้อง ม.6 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 40263699

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก จำนวน 1 ฟาร์ม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

237864

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมกับคณะติดตามสถานะการณ์แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง พร้อมทั้งมอบหญ้าแห้งให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยด้านปศุสัตว์ ณ บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

110009

 วันที่ 10 พฤษภาคม 25622562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 จำนวน 35 ราย หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 14 ตำบลโป่งแดง จังหวัดตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก