28168091 1958531077795648 1847273896597123248 n

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์ตาก ด่านกักกันสัตว์ตาก พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ทำการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวััดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

 110099

วันที่ 22 กุมภาพันธ์2561 เวลา08.30น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีการแจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์ และให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

 S 22339726

   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ ตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 ในพื้ที่อำเภอเมือง และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

17033

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองตาก โดยตรวจเยี่ยมผลการปฎิบัติงานของศูนย์และเกษตรกรเครือข่ายเกษตรกร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

173270

  วันที่ 13 ก.พ. 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และตัวแทนจาก สคร.2พิษณุโลกได้ร่วมประชุมชี้แจงกับเทศบาลนครแม่สอด เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ โดยขอความร่วมมือท้องถิ่นดำเนินการ  

1.จัดทำทะเบียนประชากรสัตว์ให้ครอบคลุมครบถ้วน แลัจัดหาวัคซีนสัมพันธ์กับยอดสัตว์ 

2.เร่งจัดทำที่พีกสัตว์ชั่วคราว(ยุทธศาสตร์ที่๒ของโครงการ)

3.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์"ขอความร่วมมืองดให้อาหารแก่สุนัขจรจัดเพื่อชะลอการขยายพันธุ์ 

4.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์"สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นสถานที่ไม่ควรมึสุนัข-แมวจรจัด อนุโลมเฉพาะสัตว์มีเจ้าของที่ขึ้นทะเบียนและมีตรา/เหรียญที่แสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น

 

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก