64472

วันที่ 27 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับอบต.ป่ามะม่วง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า จัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี ๒๕๖๐ (Word Rabies Day 2017)"ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดส้มเกลี้ยง ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก มีประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข แมว และรับคำปรึกษาเรื่องสุขภาพสัตว์มากมาย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  

347229

 วันที่ 25 กันยายน 2560 กลุ่มสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับพนักงานไข้หวัดนก อ.เมืองตาก ออกพื้นที่พ่นน้ำยาป้องกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  

 S 13262872

วันที่ 21 กันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกร เพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม ของกองเงินฟาร์ม ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 0020

  วันที่ 21 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ด่านกักกันสัตว์ตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง ร่วมกันทำหมันสุนัขและแมวจรจัด และมีเจ้าของ ในวัน พิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ณ สัดสักทอง ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  

 59936

วันที่ 20 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระออกอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เทศบาลตำบลพบพระในเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันโรค ในโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เทศบาลตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก