252019 190503 0039

2 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนำงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมกับนายกองสาธารณสุขฯ งานควบคุมโรค อาสาปศุสัตว์ชุมชนศรีดอนแก้ว/อาสาปศุสัตว์ขุมชนตากสิน/อสม.ชุมชนศรีดอนแก้ว/อสม.ชุมชนตากสิน ได้ดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เขตเทศบาลเมืองตาก วันนี้ดำเนินการ ณ ชุมชนศรีดอนแก้ว และชุมชนตากสิน โดยมีเจ้าของ นำสุนัขและแมว มารับวัคซีน ดังนี้

- ชุมชนหนองหลวง สุนัข จำนวน 42 ตัว แมว จำนวน 41 ตัว รวม 83 ตัว

 - ชุมชนคุ้มสินไทย สุนัข จำนวน 25 ตัว แมว จำนวน 19 ตัว รวม. 44 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 91955203

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ดำเนินการเจาะเลือดสุกร ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก เพื่อส่งตรวจ CSF และ PRRS ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 152019 190502 0002

  1 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนำงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมกับนายกองสาธารณสุขฯ งานควบคุมโรค /อาสาปศุสัตว์ชุมชนหนองหลวง/อาสาปศุสัตว์ขุมชนคุ้มสินไทย/อสม.ชุมชนหนองหลวง/อสม.ชุมชนคุ้มสินไทยได้ดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เขตเทศบาลเมืองตาก วันนี้ดำเนินการ ณ ชุมชนหนองหลวงและชุมชนคุ้มสินไทยโดยมีเจ้าของ นำสุนัขและแมว มารับวัคซีน ดังนี้

- ชุมชนหนองหลวง สุนัข จำนวน 79 ตัว แมว จำนวน 42 ตัว รวม 121 ตัว

 - ชุมชนคุ้มสินไทย สุนัข จำนวน 71 ตัว แมว จำนวน 31 ตัว รวม. 102 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 9658396

  1 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ วัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้มีจิตศรัทธาและสมัครใจเจ้าร่วมโครงการ จำนวน 89 คน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

Big cleaning day 190501 0030

 

   1 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2019 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก