190253

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตากมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ตาก ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุคอกกักกันสัตว์ชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สอด แม่ระมาด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 153888

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตากพร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดปากห้วยไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยให้บริการให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ แจกเวชภัษฑ์ยาสัตว์ เอกสารให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการภายในงาน อ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

2 190618 0001

18 มิถุนายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 และคณะ เดินทางมาตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งให้คำแนะนำชี้แจงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ตาก และด่านกักกันสัตว์ตาก เข้าร่วม รับฟังการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

58471

    17-19 มิถุนายน 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมกับศูนย์ผสมเทียมดำเนินงานกิจกรรมเหนี่ยวนำการเป็นสัดการถ่ายพยาธิภายใน/ภายนอก และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ และการเลี้ยงสัตว์ให้กับของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 15187974

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Biz Port al สำหรับเจ้าหน้าที่ Training Exercise ตามโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)จัดโดย กพร. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย เชียงใหม่


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก