29773

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์  ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  นายสุชาติ บุญมาก ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด นายมนัส วงศ์วรรณา ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด นายเกรียงศักดิ์ โพธา ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก นายวิเชียร เกียรติมาลา ปศุสัตว์อำเภอพบพระ และนายสุชาติ หมอกยา หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ในการเลี้ยงสัตว์ ระหว่างครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเป็นการสำรวจความต้องการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต สำหรับการเลี้ยงสัตว์ เป้าหมายเป็นครูผู้สอน ครูผู้รับผิดชอบ ครูใหญ่ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ จำนวน 80 ราย  ณ ห้องประชุม โรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 2425005

นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก และคณะ ร่วมเปิดงาน 459 แฟร์ ธกส.60 Green ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาตาก โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (ท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์) เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานพบกับสินค้าโครงการ 459 และเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลไม้สดจากสวน  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 6- 9 มิ.ย.62


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 S 2302010

  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ คณะผู้ตรวจประเมินการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์(GAP) และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ได้ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน 6 ฟาร์ม  ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

3742

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดตากและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า เข้าร่วมงานโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day) ณ ลานรับซื้อมันสำปะหลัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ บ้านเด่นวัว ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

cdfa9b04d688fe4aedc618b57c6d9249d 16974659 190529 0026

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์และนำบริการในทุกๆด้านเกี่ยวข้องกับการเกษตรออกบริการเกษตรกรในพื้นที่ ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตา

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก