S 9658396

  1 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ วัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้มีจิตศรัทธาและสมัครใจเจ้าร่วมโครงการ จำนวน 89 คน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 152019 190502 0002

  1 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนำงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมกับนายกองสาธารณสุขฯ งานควบคุมโรค /อาสาปศุสัตว์ชุมชนหนองหลวง/อาสาปศุสัตว์ขุมชนคุ้มสินไทย/อสม.ชุมชนหนองหลวง/อสม.ชุมชนคุ้มสินไทยได้ดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เขตเทศบาลเมืองตาก วันนี้ดำเนินการ ณ ชุมชนหนองหลวงและชุมชนคุ้มสินไทยโดยมีเจ้าของ นำสุนัขและแมว มารับวัคซีน ดังนี้

- ชุมชนหนองหลวง สุนัข จำนวน 79 ตัว แมว จำนวน 42 ตัว รวม 121 ตัว

 - ชุมชนคุ้มสินไทย สุนัข จำนวน 71 ตัว แมว จำนวน 31 ตัว รวม. 102 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 3042019 190501 0022

 ๓๐ เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนำงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมกับนายกองสาธารณสุขฯ งานควบคุมโรค /อาสาปศุสัตว์ชุมชนดอยคีรี/อาสาปศุสัตว์ขุมชนปทุมคีรี/อสม.ชุมชนดอยคีรี /อสม.ชุมชนปทุมคีรี ได้ดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เขตเทศบาลเมืองตาก วันนี้ดำเนินการ ณ ชุมชนดอยคีรี และชุมชนปทุมคีรี โดยมีเจ้าของ นำสุนัขและแมว มารับวัคซีน ดังนี้

- ชุมชนดอยคีรี สุนัข จำนวน 103 ตัว แมว จำนวน 58 ตัว รวม 161 ตัว

 - ชุมชนปทุมคีรี สุนัข จำนวน 85 ตัว แมว จำนวน 50 ตัว รวม. 135 ตัว

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

Big cleaning day 190501 0030

 

   1 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2019 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 S 32440348

   25 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายจำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ปีกและตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ของนายภิญโญ ตระกูลแม่สอง ณ บ้านเลขที่ 201 ม.2 ถ.แม่สอด-แม่สะเรียง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยางจ.ตาก โดยมีคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมและตรวจการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก