ตัวชี้วัดรอบที่1 ประจำปี 2561

ตัวชี้วัด ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ตัวชี้วัดฝ่ายบริหารทั่วไป รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด กลุ่มสุขภาพสัตว์

รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มสุขภาพสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

ตัวชี้วัดรอบที่2 ประจำปี 2561

รายละเอียดตัวชี้วัด