ตัวชี้วัดรอบที่ 1 ประจำปี 2563

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ตัวชี้วัดฝ่ายบริหารทั่วไป รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัด กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ 

 ตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตารางเป้าหมายน้ำหนักตัวชี้วัด รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัด กลุ่มสุขภาพสัตว์

 -รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มสุขภาพสัตว์รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 

ตัวชี้วัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 - ตารางเป้าหมายน้ำหนักตัวชี้วัด รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

 รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดรอบที่ 2 ประจำปี 2562

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ตัวชี้วัดฝ่ายบริหารทั่วไป รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ 

 ตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

- ตารางเป้าหมายน้ำหนักตัวชี้วัด รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ตัวชี้วัด กลุ่มสุขภาพสัตว์

 -รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มสุขภาพสัตว์รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  

ตัวชี้วัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 - ตารางเป้าหมายน้ำหนักตัวชี้วัด รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

 รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ตัวชี้วัดรอบที่1 ประจำปี 2562

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ตัวชี้วัดฝ่ายบริหารทั่วไป รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ 

 ตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตารางเป้าหมายน้ำหนักตัวชี้วัดรอบ 1 ปีงบประมาณ 2562 

ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

 ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รอบที่ 1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด กลุ่มสุขภาพสัตว์

 รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มสุขภาพสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ตัวชี้วัดรอบที่1 ประจำปี 2561

ตัวชี้วัด ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ตัวชี้วัดฝ่ายบริหารทั่วไป รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด กลุ่มสุขภาพสัตว์

รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มสุขภาพสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

ตัวชี้วัดรอบที่2 ประจำปี 2561

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ตัวชี้วัดฝ่ายบริหารทั่วไป รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ 

 ตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตารางเป้าหมายน้ำหนักตัวชี้วัดรอบ 2 ปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

 ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รอบที่ 2 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

- แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด กลุ่มสุขภาพสัตว์

 รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มสุขภาพสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561