รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ตัวชี้วัดฝ่ายบริหารทั่วไป รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัด กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ 

 ตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตารางเป้าหมายน้ำหนักตัวชี้วัด รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัด กลุ่มสุขภาพสัตว์

 -รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มสุขภาพสัตว์รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 

ตัวชี้วัด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 - ตารางเป้าหมายน้ำหนักตัวชี้วัด รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

 รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563