12523

วันที่  20  มิถุนายน  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ร่วมงาน  วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี  2561  และ งานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการผลิตข้าวแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  ณ  ศาลหลักเมือง  หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

255198

วันที่ 20 มิถุนายน2561 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ประชุมเกษตรกรเพื่อสุ่มการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์บ้านไผ่สีซอ หมู่ที่4. ตำบลตลุกกลางทุ่ง และบ้านสระตลุงหมู่ที่1 ตำบลตลุกกลางทุ่ง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 S 2080774

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ออกตรวจตลาดนัด และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติควมคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ไม่พบผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ทำผิดพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ครับ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

128787

วันที่  4 มิถุนายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  เก็บตังอย่างน้ำเสียจากโรงฆ่าสุกร จำนวน 2 โรง  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองตากและโรงฆ่าสัตว์บริษัทเอส.เค. อินเตอร์ฟู๊ดร์ จำกัด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

10550

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ร่วมกับหน่วยงาน กษ มอบปัจจัยการผลิต โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง ปี2561


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ