S 13295635

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ร่วมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้ให้คำแนะนำการเลี้ยงการป้องกันโรคพร้อมทั้งลงทะเบียนและแจกเวชภัณฑ์และยา พร้อมทั้งกระจายวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคแก่เกษตรผู้มาร่วมงาน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

242605

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก มอบเวชภัณฑ์ ยาถ่ายพยาธิ,ก้อนแร่ธาตุ ให้ราษฎรที่ประสบภัยฟ้าผ่าโคตาย พร้อมถ่ายยาพยาธิโค ที่ ม.5 บ.ตลุกป่าตาล ต.โป่งแดง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

26075

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

32666

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง มอบหมาย  พนักงานจ้างเหมาเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีก มอบวัสดุอวนสำหรับปรับปรุงเล้าสัตว์ปีกโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในตำบลเขตรับผิดชอบเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

 156477

 วันที่ 7 พฤษภาคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ออกตรวจฟาร์มสัตว์ปีกที่จะลงลูกไก่เข้าเลี้ยงใหม่  จำนวน  2  ฟาร์ม  วุฒิชัยกับทองมาฟาร์ม ตำบลวังหิน  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก