224885

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 อบต.หนองบัวเหนือโดยนายเชาวลิต เมืองสมบัติ นายก อบต.หนองบัวเหนือ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันฉีดวัคซีนสุนัข แมว ในตำบลหนองบัวเหนือทุกหมู่บ้าน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

41425

วันที่ 3 พฤษภาคม  2561  ปศุสัตว์อำเภออุ้มผางตรวจติดตามและให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์พร้อมมอบวัสดุโครงการ GFM. ให้กับฟาร์มเกษตรกรต้นแบบ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

59212 59223

วันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด  ออกพื้นที่เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์และร้านขายยาสัตว์ รวมถึงวัคซีนสำหรับสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

155147

  วันที่ 3  พฤษภาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านหนองเสือ  บ้านสักใหญ่ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

S 26083380

วันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ออกตรวจตลาดนัด และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน วิธีการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติควมคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2558 ให้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง