6924

13 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตากออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดยางโองน้ำ วัดดอยเจดีย์เจริญธรรม ม.5,6 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก สุนัข 34 ตัว แมว 19 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

579094

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาด ฝึกอบรมหลักสูตร " ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม " GFM   ณ บ้านหนองชะลาบ ม.1ต.ตากตก อ.บ้านตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

 S 23445589

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป้า ณ กองร้อยตชด.ที่344 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

 S 23625756

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ป่าท่าสองยาง หมู่ 1 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จำนวน 43 ราย มีเกษตรกรเข้าร่วมโคงการด้านปศุสัตว์เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดไก่พื้นเมือง จำนวน 37 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

 S 10797106

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ดำเนินการตรวจสอบเขียงเนื้อสัตว์ในพื้นที่ ก่อนเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ ณ.ตลาดนัดข้างโรงพยาบาลอำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

เนื้อหาอื่นๆ...