S 23625756

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ป่าท่าสองยาง หมู่ 1 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จำนวน 43 ราย มีเกษตรกรเข้าร่วมโคงการด้านปศุสัตว์เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดไก่พื้นเมือง จำนวน 37 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

 S 23445589

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป้า ณ กองร้อยตชด.ที่344 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

 S 23076892

  วันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ออกตรวจสุขภาพแพะในโครงการ9101 ตำบลแม่หละ และออกเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกค้นหาโรคไข้หวัดนก และเก็บตัวอย่างเลือดสัตว์ปีกเพื่อทดสอบภูมิคุ้มกันโรคนิวคลาสเซิลและหลอดลมอักเสบในสัตว์ปีก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

 S 10797106

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ดำเนินการตรวจสอบเขียงเนื้อสัตว์ในพื้นที่ ก่อนเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ ณ.ตลาดนัดข้างโรงพยาบาลอำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

 541661

  วันนี้ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00-14.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  ให้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมหมอกีรติ ธิแจ้ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ เชียงใหม่ ทำการตรวจระบบสืบพันธุ์ ความสมบูรณ์ ตรวจท้องหลังการผสม ตรวจหลังการคลอดในแม่โคของราชการ พร้อมทั้งตรวจสุขภาพ ติดเบอร์หู ตีตราร้อน ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรผสมผสาน ต.ตากตก อ.บ้านตาก โค 23 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก