180472

  วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากตรวจเยี่ยมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ม.8. ต.หนองบัวเหนือม.8 ต.แม่ท้อ จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 30231

  วันที่  22  มกราคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ออกเก็บตัวอย่าง  Cloacal  swab  โรงฆ่าสัตว์ปีก (ฆจส.2)  โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561  จำนวน  3  โรงฆ่า


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 S 22798392

  วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางดำเนินการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินต้าเกษตรและเครือข่ายด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

 134338

  วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัดอบรมสมาชิกเครือข่าย ศพก. ปีงบประมาณ 2561


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

 179994

  วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากจัดฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้ ม.3 สะแกเครือ ต.วังประจบ การเลี้ยงสุกรชีวภาพ ปัจจุบันมีสุกร 12 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

เนื้อหาอื่นๆ...