29774

  วันที่  17  มกราคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ออกเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย  ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์  OK )  ห้างเทสโก้โลตัส  สาขาตาก,  ห้างบิ๊กซี  สาขาตากและร้านเอส.เค.อินเตอร์ฟุ๊ด  สาขาตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 893512

  จังหวัดตาก วันที่ 16 มกราคา 2561 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอพบพระ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.วาเลย์ ร่วมโครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ม.1 ต.วาเลย์ อ.พบพระ จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

 116467

 วันที่  11  มกราคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ออกเก็บตัวอย่าง  Cloacal  swab  ไก่พื้นเมือง  เพื่อรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค ตำบลวังหิน  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 S 22528006

 วันที่ 16 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางบรรยายให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าสองยาง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

 S 22397069

  วันที่ 11 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ร่วมกับโรงพยาบาลท่าสองยาง ร่วมโครงการซักซ้อมแผนโรคระบาดในชุมชน(กรณีเกิดโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก) ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

เนื้อหาอื่นๆ...