174179

  วันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากร่วมประชุมบูรณาการในตำบลโป่งแดง ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯพ.ศ.2559. โครงการรณรงค์ทำวัคซีนไก่พื้นเมืองปี2561.และการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ปี2561


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 

46851

     วันที่ 9 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนพัฒนาเด็กแลเเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ รร.ตชด.บ้านห้วยสลุง ม.8 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้แนะนำการสร้างโรงเรือนไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง สุกรและเป็ดเทศ และตรวจสารเร่งเนื้อแดงโคขุน

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

 117012

 วันที่ 5 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง จัดทำการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง "Smart farmer" ประจำปีงบประมาณ 2561


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

 97159

 วันที่ 8 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ลงพื้นที่สำรวจฟาร์มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร  ตามโครงการ "ฟาร์มปรับระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม" พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจจำนวน 10 ตัวอย่าง เกษตร 5 ราย ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

S 22249486

  วันที่ 5 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ประชุมชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่อง การขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ การทำวัคซีน และการเฝ้าระวังสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ การขึ้นทะเบียนไก่ชน การสำรวจการปลูกพืชอาหารสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง