S 8552502

  วันที่ 5 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือฯ ได้ตรวจสุขภาพโคและให้คำแนะนำป้องกันโรคพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โรคระบาดสัตว์ในฤดูหนาวให้แก่เจ้าของสัตว์ พื้นที่ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

 92210

  วันที่  26  ธันวาคม  2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงาดำเนินการฝึกอบรม  โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า  ปีงบประมาณ  2561  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  ณ ศูนย์ ศพก.สามเงา จังหวัดตาก โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสามเงาจังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

   71698

 วันที่ 25-26  ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด จัดการอบรมการพัฒนาอาสาปศุตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

 112153

  วันที่  26  ธันวาคม  2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ดำเนินการฝึกอบรม  โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า  ปีงบประมาณ  2561  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  จำนวนท้องถิ่นละ  2  คน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

   501998

  วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก ร่วมกับทุกส่วนราชการ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด อ.บ้านตาก และอบต.เกาะตะเภา ให้บริการประชาชนตาม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ ศาลาสมใจนึก ม.1 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยส่วนราชการได้ชี้แจงข้อราชการ & นโยบายที่สำคัญและนำความห่วงใยของรัฐบาลกับ ผวจ.ตาก มาแจ้งแก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

เนื้อหาอื่นๆ...