1

    วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดลงพื้นที่ ออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแดนอาณาเขต หมู่ที่ 11 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อแจกคู่มือการดูแลสัตว์ และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

 187398

 วันที่ 25 พ.ย 2560นายเกรียงศักดิ์ โพธา ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก ได้มอบหมายให้นาย วัฒนกรณ์ โคสอน และธนะชาติ  สุขารมย์พนักจ้างเหมาเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ลงพื้นที่ตำบล ตากตก และตำบลสมอโคน ทำการสำรวจสัตว์ปีกและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดพร้อมทั้งแนะนำการการเลี้ยงและการป้องกันโรคในสัตว์ปีก เพื่อยกระดับการเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะ เบื้องต้นไม่พบสัตว์ปีกป่วยและตาย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

   462119

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก ร่วมด้วย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก ส่วนราชการ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด อ.บ้านตาก  และอบต.สมอโคน ให้บริการประชาชนตาม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ ศาลา อเนกประสงค์  ม.1 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยส่วนราชการได้ชี้แจงข้อราชการ & นโยบายที่สำคัญและนำความห่วงใยของรัฐบาลกับ ผวจ.ตาก มาแจ้งแก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

102296

    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก โดยนายถนอมศักดิ์   ตั้งวชิรฉัตร  ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  เป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ ผู้นำชุมชน โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาดจากสัตว์สู่คน ภายในตำบลตลุกกลางทุ่งประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

   101397

   วันที่ 21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตากและสำนักงานประมงจังหวัดตาก  ร่วมประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย  ครัวเรือนละ 3,000  บาท  ณ  ห้องประชุมอำเภอเมืองตาก ชั้น 2


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก